Статут

Статут
пришкільного табору відпочинку з денним перебуванням «Веселка» при Плетеноташлицькій ЗШ І-ІІІ ступенів


1. Загальні положення
1.1.   Пришкільний дитячий табір відпочинку з денним перебуванням «Веселка» перебуває у комунальній власності Маловисківської районної ради, Кіровоградської області.
1.2. Юридична адреса пришкільного табору відпочинкуз денним перебуванням дітей «Веселка»: 26245, Кіровоградська область, с. Плетений Ташлик вул.. Центральна, 2. 
1.3. Засновником пришкільного дитячого табору з денним перебуванням «Веселка» є Плетеноташлицька ЗШ І-ІІІ ступенів.
1.4. Головною метою пришкільного дитячого табору відпочинку (далі – табір відпочинку) є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок.
1.5. Головними завданнями табору відпочинку є:
- надання послуг відпочинку;
- забезпечення змістовного дозвілля;
- задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб;
- формування в дітей трудових інтересів і навичок.
1.6. Табір відпочинку «Веселка» у своїй діяльності керується Конституцією
України, законами України, указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, наказами і розпорядженнями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим документом.

2. Організація виховного процесу
2.1. Табір відпочинку «Веселка» планує свою роботу відповідно до річного плану роботи Плетеноташлицької ЗШ І-ІІІ ступенів. У   плані   роботи  відображаються   найголовніші  питання   виховної   роботи, розробляється комплекс послуг по оздоровленню та відпочинку учнівської молоді. Табір відпочинку приймає на  відпочинок дітей,  які навчаються в даному закладі.
2.2. Зарахування дітей до дитячого закладу відпочинку здійснюється за рішенням засновника на підставі заяв батьків та за наявності довідки про стан здоров'я дитини, профілактичні щеплення та епідеміологічне оточення.
2.3. Відрахування дитини з дитячого закладу відпочинку здійснюється за
бажанням батьків, за рішенням засновника, за систематичне порушення правил
внутрішнього розпорядку або на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що унеможливлює її перебування в дитячому закладі відпочинку.
2.4. Режим роботи табору відпочинку – 14 днів з денним перебуванням (6 год щодня)
2.5.  Враховуючи  вікові  особливості дітей,  у  дитячому таборі  відпочинку створюється 5 загонів по 29/23/27/30/27 осіб.
2.6. Дитячий табір відпочинку працює за власним планом роботи, організовує та здійснює різноманітні масові заходи. План роботи табору відпочинку затверджується директором табору.
2.7. Табір відпочинку веде пропаганду здорового способу життя, забезпечує дітям, які перебувають у ньому:
– захист життя і здоров'я;
– належні умови для повноцінного оздоровлення та відпочинку, розвитку їхніх здібностей, занять фізичною культурою, туризмом, природоохоронною та краєзнавчою роботою, суспільно корисною працею, оволодіння іншими корисними навичками тощо;
добровільний вибір видів діяльності й дозвілля;
користування матеріально-технічною, культурно-спортивною, навчально-виробничою базою дитячого закладу відпочинку;
вільне висловлювання поглядів, думок, переконань;
– захист від будь-яких форм експлуатації, насилля з боку працівників табору відпочинку, пропаганди релігійних конфесій.
2.8. Діти, які перебувають у таборі відпочинку «Веселка», повинні:
– дотримуватися правил внутрішнього розпорядку;
підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками здорового способу життя;
дотримуватися морально-етичних норм;
бережливо ставитися до державної, комунальної власності.
2.9. Виховний процес у таборі здійснюється відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів і здібностей дітей, з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я та з використанням різноманітних організаційних форм роботи.
2.10. Табір відпочинку може організовувати роботу спортивного, музичного, образотворчого  гуртків та ін.

3. Управління табором відпочинку
3.1. Безпосереднє керівництво пришкільним табором здійснюється директором табору, призначеним наказом директора Плетеноташлицької ЗШ І-ІІІ ступенів.
3.2. Для врегулювання поточних питань, організації оздоровчої та виховної роботи в таборі відпочинку може бути створений орган самоврядування, до складу якого входять адміністрація, батьки і діти.
3.3. На посади вихователів приймаються особи, які мають відповідну освіту. При прийнятті на роботу кожен працівник повинен подати санітарну книжку, бути ознайомленим з умовами праці, правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією.
3.4. При оформленні на роботу працівники дитячого табору відпочинку
проходять обов'язковий медичний огляд, інструктаж з ОП, профілактики
травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми, дотримання санітарно -
гігієнічних правил та надання невідкладної долікарської допомоги.

4. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в таборі відпочинку
4.1. Директор пришкільного табору відпочинку:
4.1.1. Вживає необхідних заходів для створення безпечних і нешкідливих умов, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці під час проведення відпочинку.
4.1.2. Контролює і надає методичну допомогу вихователям табору відпочинку з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці й відпочинку вихованців.
4.1.3. Проводить навчання та інструктажі з охорони праці вихователів та інших осіб, які залучені до організації роботи табору.
4.1.4. Повідомляє керівника закладу освіти про нещасні випадки, що сталися в таборі, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілим, бере участь у розслідуванні.
4.1.5. Забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, господарського інвентарю, спортивного спорядження тощо.

5. Для надання медичних послуг дітям і працівникам закладу табір  відпочинку закріплюється за територіальною лікувально-профілактичною установою.

6. Працівники дитячого табору відпочинку несуть персональну
відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей, які відпочивають в ньому.
  У кожному вестибюлі дитячого табору розробляється та вивішується на видному місці план евакуації дітей та дорослих у разі пожежі чи стихійного лиха.

7.  Забезпечує безпечне повноцінне харчування дітей відповідно до встановлених фізіологічних та натуральних норм харчування.

8. Начальник  табору  відпочинку здійснює обов'язковий постійний контроль за якістю харчування дітей, дотриманням санітарно-гігієнічного та
протиепідемічного режиму, безпечними умовами відпочинку та оздоровлення, за проведенням роботи з формування здорового способу життя.
8. Працівники дитячого табору відпочинку зобов’язані:
8.1. Виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові інструкції.
8.2 Берегти життя і здоров’я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя, виконувати накази й розпорядження керівника закладу відпочинку, органів управління, до сфери діяльності яких належить дитячий заклад відпочинку.
8.3. Для працівників табору встановлюється 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями.

9. Батьки дітей чи особи, які їх замінюють, мають право:
9.1.  Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності табору відпочинку.
9.2. Брати участь в організації та проведенні заходів.
9.3. Захищати законні інтереси дітей у державних та судових органах.

10. Матеріально-технічна база
10.1. Управління   та   фінансова   діяльність      табору   відпочинку здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та додаткових джерел, незаборонених законодавством.
10.2. Керівництво табору забезпечує дітей, які у ньому знаходяться, харчуванням належної якості, у відповідності із встановленими нормами та правилами санітарно-гігієнічного і протипожежного нагляду.
10.3. Перед початком сезону відпочинку засновник забезпечує наявність в дитячому закладі відпочинку наказу про відкриття табору, акту про готовність табору, санітарного паспорта, інструкцій з ОП та БЖД, профілактики травматизму і попередження нещасних випадків з дітьми, протипожежної безпеки тощо.

11. Контроль за діяльністю оздоровчого закладу
11.1. Контроль за діяльністю табору відпочинку здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Маловисківської райдержадміністрації й адміністрацією Плетеноташлицької І-ІІІ ступенів.

Немає коментарів :

Дописати коментар